Контрольно-ревізійний процес, його стадії

Кожна ревізія проводиться у наступні етапи: підготовка до ревізії, проведення ревізії, оформлення результатів ревізії, прийняття рішень за результатами ревізії, контроль виконання прийнятих рішень.

Підготовка до ревізії включає в себе вибір об’єкта ревізії і організаційно-методичну підготовку її. Вибір об’єкта ревізії полягає у встановленні першочерговості об’єкта перевірки, тобто підприємства, яке в плані проведення ревізій за тривалістю міжревізійного періоду повинно підлягати комплексній ревізії або контрольній перевірці, окремі показники його діяльності (невиконання державного замовлення, нерентабельна робота, незабезпечення зберігання цінностей) зумовлюють потребу у невідкладних контрольних діях. Виходячи з характеру діяльності підприємства, змісту контролю, визначають потребу в спеціалістах, яких слід залучити з апарату ревізійної організації для виконання контрольно-ревізійного процесу, тобто формують ревізійну бригаду. Після цього видається організаційно-розпорядчий документ-наказ, розпорядження керівника ревізуючої організації. У цьому документі вказують найменування підприємства, яке ревізують, вид ревізії, період, за який перевіряють діяльність його, прізвище, ім’я та по батькові, посаду кожного члена ревізійної бригади, визначають її керівника, строк проведення ревізії.

Організаційно-методична підготовка ревізії починається з вивчення стану економіки об’єкта ревізії. Ревізійна бригада до виїзду на об’єкт контролю вивчає плани виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства та виконання їх за ревізований період. Для цього як джерела інформації використовують виробничо-фінансовий план економічного і соціального розвитку, річну і періодичну бухгалтерську і статичну звітність, акт попередньої ревізії та рішення по ній, документи тематичних перевірок, обстежень, різного року службових розслідувань і прийняття за ним рішень. Аналізують фінансовий стан підприємства, збереження його власності, розрахунково-кредитні відносини, платоспроможність, рішення вищого органу управління за поданням органів державного контролю, зауваження установ банків, фінансових органів з питань їхньої компенсації. Вивчають і аналізують також іншу інформацію про діяльність підприємства за ревізійний період.

На підставі вивчення економіки підприємства, яке ревізують, керівник ревізійної бригади розробляє програму ревізії, яку затверджує керівник організації, що призначає ревізію. В ній зазначають контролю, його зміст і послідовність перевірки, періоди для вибіркового і суцільного контролю, тощо. Потім вибирають методику ревізії – визначають методичні прийоми і контрольно-ревізійні процедури, застосування їх при перевірці різних об’єктів контролю, використання засобів обчислювальної техніки, тощо.Для того, щоб програму комплексної ревізії виконати в строк, встановлений наказом про призначення ревізії, і у повному обсязі, керівник ревізійної бригади складає план-графік проведення комплексної ревізії, діяльності підприємства, який погоджує з керівником контрольно-ревізійного підрозділу органу управління. Об’єкти контролю розподіляється між членами ревізійної бригади відповідно до їхніх професійних знань, обсягу роботи і граничних строків виконання її, виходячи із встановленого часу для проведення комплексної ревізії. Дослідження об’єкта контролю може проводитися у послідовності, передбаченої програмою ревізії, паралельно і мішано. Організація контрольно-ревізійного процесу завершується складанням робочого плану ревізора. Кожний член ревізійної бригади за завданням керівника виділені йому для контролю об’єкти розподіляє на складові елементи і встановлює граничний час для завершення робіт. Перед виїздом на об”єкт контролю проводиться інструктаж ревізійної бригади.

По прибутті на підприємство керівник бригади знайомить власника або уповноважену особу та головного бухгалтера з метою та програмою перевірки, пред’являє посвідчення на проведення ревізії. Всі члени ревізійної бригади, окрім одного, знайомляться з технологією і організацією виробництва, структурою управління підприємством, а один представник ревізійної бригади – проводить раптову перевірку каси. Ревізія може проводитись паралельно або послідовно з застосуванням прийомів документального та фактичного контролю. Спосіб проведення ревізії залежить від кількості перевіряючих.Акт ревізії: зміст та порядок складання

Нормативними актами про фінансово-господарський контроль та нормами цивільного права передбачено, що результати ревізій оформляють актами, який підписують керівник і головний бухгалтер підприємства діяльність якого підлягає контролю. Вони є двох видів – основний та проміжні акти.

Основний акт ревізії – це службовий документ, який стверджує факт проведення ревізії діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності, складений службовими особами, а також відображає результати ревізії щодо наслідків проведення окремих господарських операцій чи діяльності підприємства вцілому, виявленні недоліки в господарюванні та додержанні нормативно-правових актів.

Акт ревізії виробничої і фінансової діяльності підприємства складає ревізійна комісія, призначена органом контролю. Акт ревізії є юридичним доказом недоліків, порушень законодавчих актів, внаслідок чого завдано власнику збитків виявлених в процесі ревізії. Обов‘язково вказують документи, перевірені суцільно і вибірково, щоб у разі потреби можна було встановити, чи була конкретна господарська операція об‘єктом перевірки ревізора і які висновки зробила ревізія.

Акт комплексної ревізії складається із вступної і основної частини, а також додатків.

Вступна частина включає дату і місце розташування підприємства, яке ревізують, склад ревізійної бригади, ревізійний період, підстави для проведення перевірки, час проведення її та ін, дані про повноту перевірки окремих операцій, коштів, періодів перевірки тощо.

Основну частину акта комплексної ревізії складають за розділами відповідно до програми, затвердженої керівником організації, яка призначила ревізію. Розділи акта містить систематизований виклад недоліків за економічною однорідністю об‘єктів. Відомчими інструкціями до ревізії передбачено розділи акта та їх зміст.

Їх об‘єднують у три групи:

1) розділи ревізії виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг, їх собівартості і рентабельності

2) розділи, де викладають результати ревізії використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів

розділи ревізії інвестицій, фондів, резервів, розрахунків, результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Проміжні акти складають у процесі діяльності МВО, тобто тоді, колинеобхідно зафіксувати результати контрольно-ревізійної процедури у момент її виконання. Підписують ці акти члени ревізійної бригади і МВО , діяльність якої перевірялась. Зміст проміжних актів не повторюють в основному акті комплексної ревізії. Проміжні акти і пояснювальні записки МВО додають до основного акта комплексної ревізії разом з іншими систематизованими і згрупованими матеріалами.

На основі зібраних фактів ревізор узагальнює виявлені недоліки в акті, посилаючись на складені ним документи.

Додатки до акта нумерують у хронологічному порядку і підписують ревізори та особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність підпримства.

Складаючи акт комплексної ревізії, не треба застосовувати терміни, які містять юридичну кваліфікацію діяльності окремих осіб, зокрема такі як «зловживання», «халатність», «крадіжка», «привласнення коштів» тощо. Оцінюючи господарські операції або діяльність службових осіб, слід обмежуватися екномічною термінологією «нестача», «лишок», «матеріальний збиток». Необхідно конкретно вказувати, які нормативно-правові акти, інструкціїї, положення порушуються на підприємстві, у чому це виявляється, хто і якою мірою відповідальний за заподіяні збитки, необхідно вказувати конкретну особу, вид відповідальності і суму збитку.

Підписують акт ревізії керівник ревізійної групи, керівник та головний бухгалтер підприємства. Кінцевою датою написання акта, як правило, є останній робочий день проведення ревізії, зазначений у наказі на її проведення.

Якщо посадові особи підприємства не погоджується з результатами перевірки, вони мають право відмовитися від підписання акта з письмовим обґрунтуванням умов відмови від підпису. Бригадир ревізійної бригади в доповнення до основного акту складає акт відмови від підписання основного акту. Основний акт, акт відмови та письмові пояснення посадових осіб подаються до органу контролю, який призначив ревізію для подальшого прийняття рішення.


9137156619270998.html
9137232077722322.html

9137156619270998.html
9137232077722322.html
    PR.RU™